Användarvillkor för bebisens digitala minnesbok | Min bebisbok Användarvillkor

Användarvillkor

För att få skapa ett konto på webbplatsen minbebisbok.se (nedan kallat webbplatsen) som tillhandahålls av Aliza Productions AB (nedan kallat företaget) förbinder sig användaren (nedan kallad innehavaren) till nedan angivna villkor. Bekräftelse på att dessa villkor godkänns görs vid registreringen av ett konto på webbplatsen.

Betalning: Betalning vid köp av varor på webbplatsen sker via konto eller kreditkort.
Leveranstider och portokostnader:
Företaget levererar inom tio arbetsdagar. För avvikelser se punkt 1.10 nedan. Portokostnaderna är beroende av vikt och utgår från 49 kronor.

1. Ansvar och ersättning
1.1. Företaget ansvarar inte för leverans av information och material i albumen och skall därför inte hållas skadeståndsskyldig för eventuell skada eller förlust som drabbar Innehavaren till följd av förlust, radering eller förändring av albumen.
1.2. Innehavaren är ansvarig för att handha och skapa säkerhetskopior av allt innehåll i albumen på kontot. Företaget har inget ansvar för material som lagras på konton.
1.3. Företaget ersätter Innehavaren endast för dennes styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Företagets sida.
1.4. Företaget har inget ansvar för att tjänsten via webben är virusfritt för Innehavaren/kunden och Företaget ersätter inte skador uppkomna pga. virus.
1.5. Ångerrätt p
1.5.1. Personifierade/kundunika produkter: Innehavare av kontot som beställer personifierade produkter såsom t.ex. fotoböcker, fotokalendrar med egna bilder osv. via Företagets webb har ingen ångerrätt från och med att kunden godkänner och skickar ordern till Företaget.
1.6. Garantier Företaget lämnar inga garantier utöver vad som uttryckligen anges i dessa Allmänna villkor.
1.7. Reklamation och konsumentskydd Om Innehavaren önskar reklamera en vara pga. att denne inte är nöjd med kvalitén eller felaktigheter i ordern ska leveransen vara tillbaka hos Företaget inom 30 dagar från det att kunden mottagit beställningen. Skäl till reklamationen ska bifogas. Företaget ersätter kunden enligt önskemål dvs. nya varor intill det värde som motsvarar den returnerade leveransen alternativt få tillbaka erlagd betalning. Reklamationer ska skriftligen ställas till: Aliza Productions AB / Värtavägen 16 115 24 Stockholm. Vid frågor kontakta Kundservice: support@minbebisbok.se. Öppettider: mån-fre 09.00 - 17.00 Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när du handlar hos oss.
1.8. Prova-på-garanti Första gången Innehavaren gör en beställning hos Företaget gäller Prova-på-garantin. Den innebär att Innehavaren har full returrätt oavsett skälet till missnöjet och erlagd betalning återbetalas. Produkten skall returneras till Företaget inom 30 dagar från det att produkten mottogs av Innehavaren.
1.9. Transportgaranti Företaget står för risken att varorna skadas eller kommer bort under transporten till Innehavaren. Vid eventuellt byte och retur är Innehavaren själv ansvarig för transportrisken. Innehavaren måste meddela vår Kundservice vid skadad försändelse.
1.10. Leveransförsening Normalt sker leverans inom 10 arbetsdagar efter beställningen inkommit. Om Företaget inte kan leverera hela beställningen samtidigt betalar kunden endast för en frakt. Om en leverans inte kan ske på grund av att varorna inte finns på lager eller om den blir försenad av andra orsaker meddelar Företaget kunden senast 30 dagar efter det att beställningen inkommit. Vid leverans senare än 30 dagar äger Innehavaren rätt att häva köpet utan att någon kostnad påförs.
1.11. Företaget kan under vissa perioder vara tvunget att stänga ner webbtjänsten pga. uppdateringar, service osv. och ersätter inte Innehavaren för att webbtjänsten är stängd.

2. Allmänt om Webbplatsen
2.1. Dessa allmänna villkor, tillsammans med andra regler som nämns på annan sida på denna webbplats, gäller om inte annat skriftligen överenskommits. Avtal ska anses ha ingåtts i och med att Innehavaren gör sin första beställning eller i samband med registrering av konto. Innehavaren kan enbart använda Företagets webbtjänster för enskilt bruk, i annat fall ska Innehavaren ta kontakt med Företaget.
2.2. Företaget kan stänga tjänsten på Webbplatsen för Innehavaren om dessa villkor och regler inte följs.
2.3. Kontot skapas i Webbplatsen och är gratis utan några krav på köp.
2.4. Kund som gör sin första beställning via Webbplatsen hos Företaget lämnar person- och adressuppgifter som inkluderar en fungerande e-postadress. Därmed öppnas ett konto för kundens räkning. Användaruppgifterna är personliga och Innehavaren ansvarar för att lösenord och användarnamn (e-postadressen) förvaras på ett betryggande sätt, så att obehöriga ej kan ta del av dessa uppgifter.
2.5. Innehavaren har endast rätt till ett aktivt konto på Webbplatsen som är personligt och får inte överlåtas till tredje part av Innehavaren. Innehavaren är också skyldig att rätt identitet uppges vid beställning eller skapande av konto.
2.6. Utöver vad som tidigare angivits, får Innehavaren inte använda, ladda upp, ladda ner, kopiera, skriva ut, reproducera, förändra, publicera, skicka eller distribuera något material från Webbplatsen.
2.7. Vid innehav av konto erhåller Innehavaren regelbundet information om Webbplatsen och dess innehåll.

3. Riktlinjer för Innehavare av konto
3.1. Innehavaren bär ensam ansvaret för innehållet i kontot.
3.2. Under den period som Företaget tillhandahåller tjänsten åtar sig Innehavaren att på Webbplatsen inte distribuera innehåll som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller rätt till skydd av personuppgifter, bryter mot lagstiftning, förordningar eller föreskrifter (inklusive, men inte begränsat till, regler avseende exportkontroll, illojal konkurrens, icke-diskriminering eller otillbörlig marknadsföring), är ärekränkande, förolämpande, utgör olaga tvång eller hot, har ett barnpornografiskt innehåll eller eljest är oanständigt eller otillbörligt, innehåller virus eller andra dataprogram eller rutiner som är avsedda att skada, störa, avlyssna eller lägga beslag på något system, data eller personuppgifter, eller i övrigt har ett innehåll som är olagligt eller kan uppfattas som stötande.
3.3. Innehavaren får endast lagra material som är Innehavarens egendom och som Innehavaren äger rättigheterna till.
3.4. Vid brott mot ovanstående har Företaget rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänsten, radera alla album och bilder samt säga upp avtalet.

4. Copyright
4.1. Alla bilder, all text och annat innehåll på denna Webbplats är skyddat av copyright, varumärkesskydd, patent och andra immaterialrättsliga regler och lagar.
4.2. Varje innehavare äger bilder och texter som finns på dennes konto.
4.3. Företaget reserverar sina rättigheter till allt övrigt innehåll på Webbplatsen. Om inte annat anges är allt material som inte finns på kontona, copyright Företaget, alla rättigheter reserverade.

5. Personuppgifter
5.1. Personuppgifter som kund/Innehavare av konto lämnar till Företaget omfattar namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Alla dina personuppgifter hanteras med stor sekretess och Företaget kommer inte att lämna dina uppgifter till tredje part utan ditt medgivande, allt enligt personuppgiftslagen.
5.2. När du lämnar dina personuppgifter till Företaget samtycker du till att få erbjudanden och information från Företaget.
5.3. Om du inte vill ha erbjudanden och information från oss kan du när som helst meddela detta till vår Kundservice.

6. Lagring, giltighetstid och avstängning för konto på Webbplatsen
6.1. Kontot på Webbplatsen gäller tills vidare. Innehavaren äger rätt att säga upp kontot skriftligt och avregistreras då.